การกีฬาแห่งประเทศไทย มีภารกิจหลักในการพัฒนากีฬาเพื่อเป็นกลุ่มผู้นำทางการกีฬาระดับเอเชีย และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยได้กำหนดพันธกิจ ๕ ข้อ ดังนี้

๑. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กีฬาอาชีพและกีฬามวย เพื่อสรรหาและพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาให้ประสบความสำเร็จในระดับชาติและนานาชาติ
๒. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนานักกีฬา บุคลากร กีฬา และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬา รวมทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจ
๔. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างกระแสความตื่นตัวของประชาชนในการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
๕. พัฒนาองค์กรด้วยระบบการบริหารจัดการ สู้องค์กรสมรรถนะสูงให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลที่ดี

การกีฬาแห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ให้ประสบความสําเร็จ ตามเป้าเหมายที่กําหนดไว้ ในพันธกิจ โดยมีการพัฒนาวงการกีฬาภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และครอบคลุมในทุกๆ ด้าน การดําเนินงาน ประชาสัมพันธ์เชิงรุกจึงเป็นสิ่งสําคัญ เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ประชาสัมพันธWการดําเนินงานต่างๆ ให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่วสาร และกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย


ปัจจุบัน การทํากิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทสําคัญ ในการดําเนินชีวิตของประชาชนเป็น อย่างมาก เนื่องจาก เป็นช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุดช่องทางหนึ่ง ประกอบกับอยู่ ในช่วงการเฝ]าระวังการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิต และทํากิจกรรมต่างๆ เป็นแบบวิถีใหม่ (New Normal) หลีกเลี่ยงการรวมตัวชุมนุมในที่มีผู้คนหนาแน่น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่ ระบาดของโรคขึ้นอีกครั้งได้ จึงทําให้กิจกรรมการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ยังไม่สามารถดําเนินการได้ ตามปกติอย่างเต็มที่


การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ภายใต้โครงการ THAILAND ONLINE SPORTS DAY ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างกระแสความตื่นตัว และเปิดโอกาสให้ ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทั้งในกรุงเทพฯ และ ส่วนภูมิภาค ไดยเข้าเร่วมการแข่งขันกีฬาแบบ New Normal ผ่านสื่อออนไลน์ให้ได้รับรู้ในวงกว้าง ซึ่งจะช่วยรณรงค์ให้ผู้คนหันมา ออกกําลังกาย เล่นกีฬา และดูแลสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย และเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬา อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ที่จะขับเคลื่อนพัฒนา กีฬาและสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติไดยเป็นอย่างดี